ภส.01-01 แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตหรือ ขอย้ายหรือเลิกโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการหรือสถานประกอบการ ตามมาตรา 32,33,34,35,36,37,38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ภส.02-02 แบบแจ้งราคาค่าบริการ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ภส.03-08 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ภส.03-10 แบบคำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามมาตรา 58 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ภส.05-02 แบบรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

ภส.05-17 แบบคำขอคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีเนื่องจากบริจาครายรับ ตามมาตรา 108 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

ภส.07-06 แบบงบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ

ภส.04-01 คำขออนุญาตผลิตสุรา ตามมาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ภส.04-05 แบบคำขออนุญาตผลิตยาสูบ ตามมาตรา 163 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

Download Adobe Acrobat Reader

กรุณารอสักครู่ ...
แสดงแบบ PDF
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานต่าง ๆ

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานต่าง ๆ


- ระบบงานยื่นแบบจดทะเบียนสรรพสามิต

- ระบบงานยื่นแบบแจ้งราคา

- ระบบงานยื่นแบบชำระภาษี

- ระบบงานยื่นแบบควบคุมการผลิตและจำหน่าย (งบเดือน)

- ระบบงานยื่นแบบขอคืน ยกเว้น ภาษีสรรพสามิต

- ระบบงานยื่นแบบลดหย่อนภาษีสรรพสามิต

- ระบบงานขอเสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่

- การเพิ่มผู้ใช้งานระบบ


ดาวน์โหลด คู่มือการแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับการยื่นแบบ


- การแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับการยื่นแบบ